Sep 18, 2022 12:19 Asia/Tehran
  • ܪܥܝܣܝ: ܠܐ ܗܘܝܠܝ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܒܝܕܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܪܥܝܣܝ: ܠܐ ܗܘܝܠܝ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܒܝܕܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܪܥܝܣܝ: ܠܐ ܗܘܝܠܝ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܒܝܕܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܪܥܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܥܠ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢ ܡܛܘܢܘܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܐܗܪܗ ܠܐ ܗܘܝܠܝ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܒܝܕܢ ܘ ܠܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܠܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܒܝܕܢ ܠܝܬܠܗ ܝܘܬܪܢܐ.

 ܪܥܝܣ ܥܠ ܒܘܩܪܐ ܕܒܚܫܒܼܐ ܝܘܬ ܐܝܬ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܒܝܠ ܒܝܕܢ ܘ ܬܪܐܡܦ ܐܡܪܗ:ܗܘܟܡܐ ܚܕܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܐܝܬܗܘܠܗ ܬܘܢܝܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܕܦܪܝܫܐ ܝܠܗ ܡܢ ܬܪܡܦ ܐܝܢܐ ܥܡܠܐܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܠܐ ܦܝܫܠܗ ܚܙܙܝܐ ܒܐܢܐ̈ ܫܢܐ̈.