Sep 20, 2022 12:19 Asia/Tehran
  • ܬܦܩܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܢ ܒܢܝܘܝܘܪܟ

ܬܦܩܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܢ ܒܢܝܘܝܘܪܟ

ܬܦܩܝܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܢ ܒܢܝܘܝܘܪܟ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܝܪ ܥܒܕܘܠܗܝܐܢ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܥܡ ܡܫܬܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈. ܡܢ ܬܦܩܝܬܐ ܝܗܘܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ  ܒܕܘܟܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܒܢܝܘܝܘܟ. ܬܦܩܝܬܐ ܥܡ ܫܝܚ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܥܒܕܘܠ ܪܗܡܐܢ ܐܠ ܣܢܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܬܪ ܥܒܕܘܠܗ ܒܘ ܗܒܝܒ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ. -