Sep 24, 2022 10:43 Asia/Tehran
  • ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕ1401 - 1402 ܒܡܕܪܫܝܬܐ̈ ܕܟܠܝ ܐܝܪܢ

ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕ1401 - 1402 ܒܡܕܪܫܝܬܐ̈ ܕܟܠܝ ܐܝܪܢ

ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕ1401 - 1402 ܒܡܕܪܫܝܬܐ̈ ܕܟܠܝ ܐܝܪܢ

ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܕ1401 - 1402 ܒܡܕܪܫܝܬܐ̈ ܕܟܠܝ ܐܝܪܢ ܘ ܡܚܝܬܐ ܕܙܝܓܐ ܕܚܕ ܡܢ ܡܕܪܫܝܬܐ̈ ܕܬܗܪܢ. ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܣܝܕ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ.

 ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܡܢܝܢܐ ܕܐܙܢܐ ܠܡܕܪܫܬܐ ܝܠܗ ܩܘܪܒܐ ܠ 16 ܡܠܝܘܢ ܓܢܬܐ̈.