Sep 24, 2022 10:55 Asia/Tehran
  • ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܒܠܙ̇ܝܟ ܒܢܝܘܝܘܪܟܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܘ ܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܒܠܙ̇ܝܟ ܒܢܝܘܝܘܪܟܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܘ ܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܒܠܙ̇ܝܟ ܒܢܝܘܝܘܪܟܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܘ ܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦܗܘܣܝܢ  ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܗܡܙܡܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܒܠܙ̇ܝܟ ܒܢܝܘܝܘܪܟܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܘ ܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ.

 ܐܡܝܪ ܥܒܘܕܠܗܝܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܠܙܚܝܟ ܡܝܩܪܬܐ ܗܐܓܻܗ ܠܗܒܝܒ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ  ܘ ܡܙܝܕܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܘ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܩܣܬܐ̈ ܒܝܠ ܥܡܝܐ.