Sep 15, 2022 11:33 Asia/Tehran
  • ܣܗܕܘܬܐ ܕ151 ܓܢܬܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܐ

ܣܗܕܘܬܐ ܕ151 ܓܢܬܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܐ

ܣܗܕܘܬܐ ܕ151 ܓܢܬܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܐ

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ  ܣܗܕܘܬܐ ܕ2 ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕ151 ܓܢܬܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܐ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܠܬܐ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܘ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܡܢ ܐܢܐ ܣܗܕܐ 100 ܓܢܬܐ̈ ܝܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ ܘ 51 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܦܨܠܐ ܝܘܡܝܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܠܗ ܟܘܬܪܐ ܠܐܢܐ̈ ܩܛܠܐ̈ ܘ ܩܡ ܥܝܢܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ̈ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ..