عقرب 21, 1398 10:53 Asia/Kabul

مجلس نمایندگان افغانستان از وضعیت پیش آمده در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز نگرانی نموده و کلیدحل این معضل را تمکین به قانون را می داند .

به گزارش خبرنگار رادیو دری، کمیسیون مستقل انتخابات شمارش آرای پیش از ۸هزار محل رای دهی را در چند ولایت مطابق برنامه این کمیسیون در حالی آغاز نموده وادامه می دهد که مورد مخالفت تیم های انتخاباتی قرار گرفته واز کمیسیون خواسته اندکه نخست بایدآرای بدون بایومتریک وآرایی که قبل وبعد از زمان برگزاری انتخابات شامل دستگاه شده تصفیه کند.

درهمین حال عبد العزیزابراهیمی یکتن از سخنگویان کمیسیون  مستقل انتخابات ادعامی کند که در چندولایت کار این کمیسیون به مخالفت تیم های انتخاباتی روبروشده است.

مجلس نمایندگان افغانستان وضعیت پیش آمده درکمیسیون را نگران کننده توصیف نموده از کمیسیون های انتخاباتی وتیم های انتخاباتی خواهان رعایت قوانین وطرزالعمل ولوایح انتخاباتی گردیده وعبدالرئوف انعامی عضو مجلس کلید حل معضل را اطاعت از قانون دانست. 

این در حالی است که قراراست کمیسیون نتایج را به تاریخ ۲۳ عقرب اعلان شود.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان قریشی از کابل:

کلیدواژه