دلو 02, 1398 14:26 Asia/Kabul

حنیف اتمر بر اهمیت آتش بس در مذاکرات صلح بین الافغانی تاکید کرد و گفت، آتش بس نباید بخاطر آغاز مذاکرات صلح در افغانستان با عنوان پیش شرط مطرح گردد.

حنیف اتمرمشاورپیشین امنیت ملی افغانستان، آتش بس را عنصر مهم در روند مذاکرات دانسته تاکید می کند به خاطر پیروزی ودست یافتن به هدف مذاکره آتش بس به عنوان عنصرمهم، تعهد و صداقت طرفین می باشد اما نباید منانع آغاز مذاکرات باشد.

اتمربه این باور است که ممکن است در ابتداآتش بس موقت یا قسمی برقرارگرددوسپس آتش بس یکی از اهداف مذاکرات بین الافغانی قرارگیرد.

وی تاکیدکرد که تفاوت ها زیاد جدی بین طرفین نیست  و ممکن است در هردوطرف شماری مخالف وشماری موافق گفتگوهای صلح باشند.اما افغانستان نیازجدی به صلح دارد.

همچنین گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ونامزدریاست جمهوری از طالبان خواست تا وارد گفتگو های صلح بین الافغانی شود تا بحران در کشور پایان یابد.

ازسوی دیگر محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت با بیان این که ما چیزی تحت عنوان کاهش خشونت نمی دانیم یا آتش بس است یا جنگ اماتاکید کرد نباید آتش بس بهانه ای برای جلوگیری مذاکرات صلح باشد.

گزارش همکارمان قریشی از کابل :

 

کلیدواژه