سرطان 03, 1399 11:30 Asia/Kabul

نادر نادری یکی از اعضای هیات مذاکره کننده دولت افغانستان در گفتگوهای صلح با طالبان تاکید کرد خطوط اصلی مذاکرات برای دستیابی به صلح ،مردم افغانستان نه گروه طالبان - گزارش تکمیلی از همکارمان آقای حیدری

کلیدواژه