عقرب 22, 1399 17:50 Asia/Kabul

آنگونه که نهادهایی مانند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند، گسترش دامنه ناامنی ها جان غیر نظامیان بیشتری را با خطر روبرو کرده است.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان عالمی موجود است.

کلیدواژه