جدی 04, 1399 10:42 Asia/Kabul

نزدیک به دویست و پنجاه میلیون دلار در سکتور پرورش مرغ در ولایت ننگرهار سرمایه گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار رادیودری، محمد قاسم یوسفی مسئول اجرایی اتاق تجارت، زراعت و مالداری در ولایت ننگرهار میگوید: در حال حاضر در ولایت ننگرهار دوهزار فار پرورش مرغ وجود دارد که مبلغ دوصد و چهل و هشت ملیون دالر بالای ان سرمایه گذاری صورت گرفته است. 

یوسفی افزود: از این دوهزار فارم پرورش مرغ، یکهزار ان به ثمر رسیده و روزانه شصت هزار قطعه مرغ را به بازار عرضه می نماید.

به گفته قاسم یوسفی در کنار این فارمهای پرورش مرغ سه فابریکه تولید تخم وجود دارد و در صورتیکه دولت موازی یکصد جریب زمین را در اختیار انان قرار دهد در ان یک میلیون و دوصدو هزار مرغ که تخم تولید میکند، نکهداری خواهد نمود.

رئیس اجرایی اتاق تجارت، زراعت و مالداری ولایت ننگرهار افزود: در ولایت ننگرهار هشت فابریکه تولید مواد خوراکی مرغ نیز فعالیت مینماید و در سکتور پرورش مرغ به هزاران تن زمینه کار مساعد شده است.

وی از اداره ولایتی ننگرهار خواست که برای تقویت سکتور پرورش،  ورود هرگونه مرغ  و تخم مرغ را از کشور همسایه پاکستان منع قرار دهد.

به گفته موصوف تا زمانیکه  از واردات مرغ و تخم مرغ از بیرون کشور جلوگیری نشود، سکتور پرورش مرغ در داخل کشور رشد  نمی کند و با گذشت زمان امکان سقوط ان وجود دارد.

گزارش اصف خبرنگار رادیودری: 

کلیدواژه