دلو 30, 1399 10:24 Asia/Kabul

عبدالرشید دوستم معاون سابق ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هشدارمیدهد جلو کسانی که درصدد براندازی نظام سیاسی کشورش باشد قاطعانه خواهد ایستاد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، دوستم که روزگذشته درجمع شهروندان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان درشمال افغانستان صحبت می کرد، هشدارداد درصورتی که کسی یا کسانی بخواهند اساس نظام سیاسی کشورش را مورد تهدید قراردهند ودرصدد ازبین بردن جمهوریت باشند قاطعانه خواهد ایستاد ومخالفان را به پنجه قانون خواهد سپرد.

دوستم که بلند پایه ترین نشان ومقام نظامی کشورش را دارد روی سخنش بیشتر با گلبدین حکمتیار رهبرحزب اسلامی بود که چندی قبل دهید کرده بود درصورتی که حکومت زندانیان این حزب را رها نکند وتوافقنامه صلح میان آمریکا وطالبان را اجرایی نسازد با نیروهایش ارگ ریاست جمهوری را تصرف وبه این نظام خاتمه خواهد داد.

دوستم همچنان درمورد تهدیدات طالبان که گویا با آمدن فصل بهار فعالیتهای تخریبی ونظامی این گروه دربرابر نیروهای امنیتی افغانستان افزایش خواهد یافت از سربازان کشورش خواست که با انگیزه بیشتری دربرابر هراس افگنان بایستند وهیچ مدارای با آنان نکنند.

جزئیات این خبر در گزارش همکارمان کاظم حیدری:

کلیدواژه