حوت 23, 1399 10:35 Asia/Kabul

جمعی ازشخصیتهای سیاسی ومقامات حکومتی افغانستان که درمراسم بیست وششمین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری درشهرمزارشریف شرکت کرده بودند یگانه راه برون رفت ازبحران کنونی درکشور را صلح جامع وپایدار دانستند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری دراین مراسم محمد محقق مشاوررییس جمهوری اسلامی افغانستان درامور امنیتی وسیاسی ضمن آنکه ازشهید مزاری به عنوان شهید عدالت یاد کرد برادامه راه شهدای آزادی برای محقق شدن عدالت وبرابری درکشو تاکیدکرد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش کاظم حیدری:

تگ