حمل 16, 1400 12:41 Asia/Kabul
  • نشست مشترک علمای دینی، زنان و جوانان ولایت بلخ
    نشست مشترک علمای دینی، زنان و جوانان ولایت بلخ

نشست مشترکی میان علمای دینی، زنان و جوانان به منظور گفتگو وتبادل نظر دررابطه به احیای حقوق زنان ومشارکت آنان درپروسه صلح درشهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ راه اندازی گردید.

به گزارش خبرنگار رادیو دری ، دراین برنامه که ازسوی نهاد برابری برای صلح ودموکراسی و با محوریت حقوق زنان ومشارکت آنان درعرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی وفرهنگی آغاز شد شرکت کنندگان دیدگاه ها ونظرات خویش را بیان کردند .

خانم شیلا فهیمی مسوول برگزاری این گفتمان دررابطه به هدف ازاین نشست مشترک میان علمای دی ، زنان وجوانان مشکل حضور زن افغان درجامعه را نه به لحاظ دینی بل به لحاظ فرهنگی وسنتهای حاکم برجامعه می داند ومی گوید : هستند افرادی که خود را به ظاهر روشن فکر ومدافع حقوق زنان میدانند اما درعمل آنچه را ادعا می کنند فقط برای دیگران می خواهند نه زنان خودشان .

دراین گفتمان مولوی عبدالحنان یکتن ازعلمای دینی ولایت بلخ با بیان اینکه زنان دردین مبین اسلام ازجایگاه وحقوق مشخصی برخوردار می باشند که درجامعه اسلامی باید اعاده گردد درعین حال می گوید : دلیل عمده رعایت نشدن حقوق زنان درجامعه به عدم آگاهی خودشان نسبت به این حقوق برمی گردد .

نشست مشترک علمای دینی، زنان و جوانان ولایت بلخ

این عالم دینی حد وحدود هرچیزی را در دین مبین اسلام معین ومشخص میداند ومی گوید : ازاینکه اسلام مخالف افراط وتفریط است نه باید دررابطه به مسایل زنان  ، جامعه اسلامی دچار افراط وتفریط گردد .

مولوی حنان خطاب به زنان توصیه می کند که خود زنان بویژه دخترخانمهای جوان می بایست  نسبت به حق وحقوق وجایگاه اجتماعی شان آگاهی کسب کنند وبدانند که دین اسلام چه ارزش وجایگاهی را برای آنان تعریف کرده است وآنگاه است که متوجه خواهند شد تاچه اندازه ازحقوق خویش درجامعه برخوردار می باشند.

درهمین حال خانم رنگینه بلقیس یکتن ازبانوان شرکت کننده درنشست علمای دینی ، زنان وجوانان درشهرمزارشریف راه اندازی اینگونه برنامه ها را برای افزایش سطح آگاهی زنان بویژه دختران جوان دررابطه به جایگاه اجتماعی آنان بسیار موثر میداند .

گفتنی است که این گفتمان میان علمای دینی ، زنان وجوانان درحالی درشهرمزارشریف برگزار گردید که به گفته مسوولان دست اندرکار قبل ازاین درولایات پروان وهرات برگزار گردیده است وقرار است  درچند ولایت دیگر افغانستان نیز راه اندازی شود .

کلیدواژه