ثور 12, 1400 09:00 Asia/Kabul

وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان افغانستان با ارزش 15 میلیون افغانی به یکهزار خانواده در ولایت بلخ کمک مالی کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، نور رحمان اخلاقی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانستان که به ولایت بلخ سفر کرده است هدف از این سفر را دیدار با مقامات حکومتی وبیجا شدگان داخلی و بررسی اداره مربوطه مهاجرین دراین ولایت وتوزیع کمک مالی به خانواده های مستحق ذکر کرد .

اخلاقی دررابطه به مساعدتهای مالی که قرار شده به صدها خانواده مهاجر وبیجا شدگان داخلی صورت بگیرد درجمع خبرنگاران گفت :مجموع این کمکهای نقدی بالغ بر 15 میلیون افغانی می شود که ازبودجه دولت کشورش پرداخت شده است .

اخلاقی همچنان گفت : به دلیل کمبود بودجه ازمجموع بیش از 200 هزار خانواده مهاجرین عودت کننده وبیجا شدگان داخلی که نیازمند کمک بودند درسال گذشته خورشیدی فقط به 17 هزار 350 خانواده این مساعدتها صورت گرفته است .

وزیرامورمهاجرین وعودت کنندگان اما می گوید براساس آمارهای که تاکنون ازمنابع رسمی وغیررسمی بدست آمده است بیش از 4 میلیون ازشهروندان افغانستان درداخل این کشورازمناطق مسکونی شان بیجا شده ودرولایاتی غیراز موطن اصلی شان بسر می برند وبیش از 6/7 میلیون نیز درخارج ازافغانستان مهاجرمی باشند .

وی همچنان ازروی دست گرفتن پلان عملیاتی حکومت برای توزیع زمین های رهایشی برای مهاجرین خبرداد .

درهمین حال غلام فاروق خپلواک معاون والی بلخ نیز وعده داد درصورتی که حکومت مرکزی کشورش بخواهد مقامات این ولایت درتوزیع زمین برای مهاجران آمادگی کامل دارد .

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش کاظم حیدری:

 

کلیدواژه