جوزا 28, 1400 12:28 Asia/Kabul

بهادرامینیان سفیرجمهوری اسلامی ایران درکابل مشارکت مردم ایران درانتخابات ریاست جمهوری را موجب ناامیدی دشمنان نظام اسلامی خواند.

 سفیرجمهوری اسلامی ایران درکابل امروزدرگفتگو باخبرنگاررادیودری با اشاره به پیگیری انتخابات سرنوشت سازایران ازسوی مردم افغانستان تاکیدکرد، اشتراک های عمیق زبانی ،دینی ،فرهنگی واقتصادی وجغرافیایی موجب اهمیت تحولات ایران برای مردم افغانستان شده است.

امینیان ابرازامیدواری کرد، مشارکت حداکثری مردم ایران دراین انتخابات هم موجب یاس وناامیدی دشمنان نظام قدرتمند جمهوری اسلامی ایران می شود.

سفیر ایران درکابل بااشاره به نقش مردم ایران درشکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران تاکیدکرد، جمهوری اسلامی ایران ازابتدابرمبنای رای واراده وهمچنین پشتیبانی آنان ازنظام ایجادشده است واین حمایت ادامه دارد.

مشروح مصاحبه ذبیح الله قریشی خبرنگاررادیودری با بهادرامینیان سفیرجمهوری اسلامی ایران درکابل رابشنوید.

کلیدواژه