سنبله 10, 1400 19:19 Asia/Kabul

طالبان بسیاری از ادوات و تجهیزات نظامی رها شده آمریکا در افغانستان را در اختیار گرفته و این موضوع در آمریکا واکنش‌های زیادی درپی داشته است.

کامران نجف زاده در گزارشی این موضوع را بررسی کرده است.

کلیدواژه