سنبله 27, 1400 10:31 Asia/Kabul
  • قانون اساسی حکومت طالبان منتشر شد
    قانون اساسی حکومت طالبان منتشر شد

قانون اساسی حکومت طالبان در 12 فصل و 199 ماده منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار رادیو دری؛ بر اساس این قانون اساسی که تاکنون طالبان به طور رسمی درباره آن سخن نگفته، اسلام و مذهب حنفی دین و مذهب رسمی افغانستان اعلام شده است.

فصل اول این قانون اساسی بر اصول حاکم بر امارت اسلامی، فصل دوم  به حقوق اتباع افغانستان و فصل سوم بر مسایل مربوط به شورای عالی فقهای اسلامی این کشور متمرکز است.

همچنین وظایف رییس جمهوری، شورای عالی، حکومت و دستگاه قضا در فصل های چهارم تا هفتم قانون اساسی حکومت طالبان مشخص شده است.

قوانین مربوط به شرایط فوق العاده و اضطراری و احکام متفرقه در دیگر فصل های این قانون گنجانده شده است.

بر اساس ماده 199 قانون اساسی حکومت طالبان، این قانون پس از پیشنهاد شورای عالی فقها، تصویب شورای اسلامی و امضای امیر امارت اسلامی افغانستان نافذ و قابل اجراست.

اگر چه برخی معتقدند قانون اساسی منتشر شده نسخه دیگری از قانون اساسی طالبان در دوران حکومت گذشته آنهاست اما گفته می شود  در این نسخه، مطالب جدیدی مبتنی بر تحولات امروز جامعه افغانستان گنجانده شده است.

برنامه طالبان برای تغییر قانون اساسی افغانستان

کلیدواژه