میزان 08, 1400 12:41 Asia/Kabul
  • دستور رئیس دولت طالبان در افغانستان مبنی بر ممنوعیت ورود به خانه های مردم
    دستور رئیس دولت طالبان در افغانستان مبنی بر ممنوعیت ورود به خانه های مردم

رییس دولت موقت گروه طالبان در افغانستان دستور داد، اعضای طالبان به بهانه بازرسی حق ورود به خانه ها و شرکت های مردم را ندارند.

به گزارش رادیودری، براساس نامه ملا «محمد حسن آخوند» اعضای طالبان حق ندارند به بهانه بازرسی و پیدا کردن خودروهای  دولتی، وارد خانه ها و شرکت های مردم در شهرها  بویژه در کابل (پایتخت افغانستان) شوند.

رییس دولت موقت گروه طالبان در افغانستان همچنین در نامه ای دیگر دستور داده، اعضای طالبان که در خانه های مردم ساکن شده اند از خانه های مسکونی خارج و در قرارگاه های نظامی مستقر شوند.

مقامات طالبان قبل از این نیز تاکید کرده بودند همه اعضای طالبان موظف هستند با مردم برخورد خوب داشته باشند،  چرا که مردم این کشور در چهار دهه اخیر جنگ، ویرانی و خونریزی را تجربه و تحمل کرده اند.

دستورهای جدید رئیس کابینه موقت طالبان در حالی صادرشده است که قبل از این گزارش هایی مبنی بر رفتار نامناسب طالبان با مردم منتشر شده بود.

ورود طالبان به خانه های مردم در شهر قندوز افغانستان

کلیدواژه