عقرب 04, 1400 20:22 Asia/Kabul
  • نظام درمان افغانستان در آستانه فروپاشی
    نظام درمان افغانستان در آستانه فروپاشی

کمبود دارو و نیروی انسانی در افغانستان نظام درمان این کشور را تا آستانه فروپاشی قرار داده است.

به گزارش رادیودری، کمبود نیروی انسانی در بخش درمان و سلامتِ افغانستان در کنار کمبود دارو و تجهیزات پزشکی باعث بروز مشکلات زیادی برای مردم و کودکان افغان شده است و گفته می شود در صورت قطع کمک های بین المللی به این کشور، نظام بهداشت و درمان افغانستان به آستانه فروپاشی نزدیک تر می شود.

اصلی ترین بیمارستان کودکان در کابل در حال حاضر روزهای دشواری را سپری می کند و کارکنان بیمارستانی روزهایی دشوار را پشت سرمی گذارند.

ذخایر دارویی در بیمارستان کودکان کابل به سرعت در حال اتمام است و از سوی دیگر، مادران و کودکان بیمار و دچار سوء تغذیه نیز در نوبت انتظار برای معالجه و درمان خود هستند.

کمبود تجهیزات پزشکی باعث شده است پرستاران مجبور شوند در دستگاه های اینکوباتور (incubator) که برای نگهداری یک نوزاد طراحی و ساخته می شوند، تا سه تا چهار نوزاد قرار دهند.

از سویی دیگر، پرستارانی که زمانی رسیدگی به سه تا چهار نوزاد را به عهده داشتند، اکنون مجبورند تا بیست نوزاد را زیر نظر داشته باشند تا جای خالی دیگر همکارانش را که ز شهر یا کشور خود گریخته اند، پر کنند.

در همین با فراگیر شدن بحران اقتصادی در افغانستان، اکنون گرسنگی میلیون ها افغان را تهدید می کند.

نهادهای مرتبط با سازمان ملل می گویند حدود 95 درصد از جمعیت این کشور قادر به تامین غذای ماهیانه خود نیستند و رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است در صورت قطع کمک های بین المللی، نظام بهداشت و درمان در افغانستان در آستانه فروپاشی قرار می گیرد.

قطع کمک ششصد میلیون دلاری از سوی بانک جهانی باعث شده است هزاران مرکز درمانی افغانستان قادر به خرید تجهیزات با پرداخت حقوق کارکنان خود نشود و همین مسئله ارائه خدمات درمانی در سطوح مختلف، از درمانگاه های روستایی تا بیمارستان هایی که خدمات سزارین را ارائه می کنند در معرض تهدید و تعطیلی قرار گرفته است .

در حال حاضر برای کارکنان بخش درمانی در افغانستان، عمده ترین مشکل کمبود نیروی انسانی به شمار می آید که باعث شده است فشار عمده ای روی کارکنان فعلی وارد بشود.  بسیاری از این کارکنان هم ماههاست که حقوق  نگرفته اند و حتی برای پرداخت کرایه خودرو برای آمدن به محل کار با دشواری روبرو هستند .

نظام بهداشت و درمان افغانستان در آستانه فروپاشی

کلیدواژه