جدی 05, 1400 20:19 Asia/Kabul
  • طالبان صلاحیت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را محدود می‌کند
    طالبان صلاحیت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را محدود می‌کند

کمیسیون تشکیلات و تنظیم معاشات دولت موقت طالبان با محدود کردن صلاحیت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اعلام کرد، این کمیسیون در استخدام کارمندان دولتی تنها به‌عنوان همکار عمل می‌کند.

به گزارش رادیو دری، این کمیسیون فیصله کرده است که مواد قانون صلاحیت‌های استخدام کمیسیون تعدیل شود و این نهاد به‌عنوان همکار در استخدام کارمندان ادارات دولتی تعامل داشته باشد.

کمیسیون تشکیلات امروز یک‌شنبه، پنجم جدی، گفته است که ریاست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به‌عنوان «ریاست عمومی اداری» باقی می‌ماند و کارهای جانبی استخدام را انجام می‌دهد.

در فیصله‌نامه کمیسیون تشکیلات و تنظم معاشات طالبان گفته شده است که به جای کمیشنران اصلاحات اداری و خدمات ملکی، دو معاون گماشته شوند و این نهاد با ۳۰۰ کارمند وظایف خویش را انجام دهد.

این کمیسیون تصریح کرده است که انستیتوت اداری و خدمات ملکی به حالت اول باقی می‌ماند.

گفتنی است که طالبان پیش از این نیز کمیسیون‌های انتخاباتی، وزارت‌ دولت در امور پارلمانی و وزارت دولت در امور صلح را غیرضروری خوانده و لغو کرده‌اند.

حذف نهادهای انتخاباتی و وزارت‌های دولت در امور صلح و امور پارلمانی از ساختار اداری افغانستان

کلیدواژه