قوس 03, 1395 09:49 Asia/Kabul
  • شرکت برشنا: 65 درصد از

قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برق برشنا گفت: 75 درصد برق کشور وارداتی است و تا ۵ سال آینده دولت برنامه دارد که افغانستان را از نظر برق رسانی به خود کفایی برساند.

به گزارش رادیو دری، قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برق برشنا گفت: 35درصد از مردم افغانستان دسترسی به برق دارند و 65 درصد از نور برق محروم هستند. 

 وی افزود: 75درصد برق افغانستان وارداتی است و تا 5 سال آینده دولت برنامه دارد که افغانستان را از نظر برق‌رسانی به خود کفایی برساند.  دلاوری در رابطه با برق در ایام فصل زمستان گفت: مصرف برق در کابل 2 برابر برقی است که در کابل وارد می‌شود، درشمال افغانستان اگر برق زیاد باشد اما خطی که به کابل از مسیر سالنگ انتقال داده می‌شود ظرفیت 300مگاوات را دارد که کمبود برق برای شهروندان کابل پسندیده نیست.  

جمهور به نقل از رئیس برشنا نوشت: شهروندان کابل در فصل زمستان حدود 600 مگاوات برق نیاز دارند چرا که در فصل زمستان از یک طرف برق تولیدی افغانستان کاهش و از طرف دیگر کشور تاجیکستان نیز به دلیل اینکه برقش آبی است مقدار کمتری برق صادر می‌کند.