ثور 15, 1401 11:17 Asia/Kabul
  • بحران بشری در افغانستان نگران کننده است
    بحران بشری در افغانستان نگران کننده است

اداره بازرس ویژه امریکا برای افغانستان یا سیگار از وخیم شدن بحران بشری در افغانستان هشدار داده و گفته که 70 درصد خانواده‌های افغان توانایی تامین نیازهای اولیه غذایی خویش را ندارند.

به گزارش رادیو دری، بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان اعلام کرد که دستکم ۲۲ میلیون افغانستانی به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند.

در این گزارش پیش بینی شده که خشکسالی شدید و تاثیرات جنگ اوکراین بر نرخ مواد غذایی و مواد سوختی، وضعیت بشری در افغانستان را وخیم‌تر می‌کند.

سیگار در این گزارش گفته است که بحران کنونی با کاهش کمک‌های بین المللی به افغانستان مرتبط است.

به گفته این اداره، دستکم ۲۲ میلیون افغانستانی به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند.

سیگار در افغانستان حضور ندارد و این گزارش خود را براساس آمار و تحقیقات نهادهای دولتی آمریکا و سازمان‌های بین المللی مانند سازمان ملل متحد تهیه کرده است.

سازمان ملل: بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان به کمک فوری غذایی نیاز دارند

کلیدواژه