قوس 07, 1395 15:35 Asia/Kabul

مجلس مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان با ارائه پیشنهادی چند طرح بودجه ملی سال 1396 این کشور را ورد تایید قرار داد.

جزئیات این خبر در گزارش همکارمان ذبیح قریشی از کابل موجود است.