سرطان 02, 1401 12:19 Asia/Kabul

معین وزارت دولت دراموررسیدگی به حوادث طبیعی طالبان آماررسمی جانباختگان زلزله دیروزرا 920 وتعدادمصدومان را بیش از600نفراعلام کرد.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگاررادیودری ازکابل،شرف الدین مسلم با اعلام این خبر افزود:بیشترین امارتلفات درولسوالی برمل پکتیکا مربوط به زنان وکودکان می باشد.

کلیدواژه