سرطان 03, 1401 12:16 Asia/Kabul
  • پیش بینی نگران کننده سازمان ملل از اقتصاد افغانستان
    پیش بینی نگران کننده سازمان ملل از اقتصاد افغانستان

به پیش بینی سازمان ملل نرخ فقر در افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۲ به شدت افزایش می یابد.

به گزارش رادیو دری، رانیز الکبروف معاون نماینده ویژه و هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه این سازمان، براساس پیش بینی ها نرخ فقر تا پایان سال ۲۰۲۲ میتواند به ۹۷ درصد برسد. 

رامیز الکبروف گفت: از اوت سال گذشته (تاریخ به قدرت رسیدن طالبان) تاکنون، اقتصاد افغانستان ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته است.

مقام سازمان مللی افزود: درآمد و حجم تولید افغانستان نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و شمار خانواده هایی درآمد کسب می کنند، به ۵۰ درصد کاهش یافته است.

ابراز نگرانی ها از افزایش بیکاری و فقر در افغانستان

کلیدواژه