سرطان 03, 1401 12:37 Asia/Kabul

نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان برگزار شد.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، دراین نشست سرپرست یوناما در افغانستان گزارش سه ماه اش را در مورد افغانستان ارائه کرده است.

در این گزارش آمده است؛ ادامه سیاست های کنونی حکومت موقت طالبان نگران کننده است زیرا سیاست هایشان نادیده گرفتن تنوع قومی درافغانستان است وگفته اند نیاز است در افغانستان یک دولت فراگیر تشکیل شود و هم چنان وضعیت امنیتی را به دلیل افزایش فعالیت های داعش و افزایش گروه های ضد حکومت موقت طالبان نگران کننده خوانده است و در اخیرهم خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه و رعایت حقوق همه شهروندان به ویژه زنان و دختران از سوی حکومت موقت طالبان شده اند.

برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان

کلیدواژه