سرطان 05, 1401 08:11 Asia/Kabul

برای یک هزار تن از باشندگان ولایت نورستان به مدت دوماه زمینه اشتغال فراهم شد.

به گزارش محمد آصف شینواری خبرنگار رادیو دری، سیف الدین لتون، سخنگوی والی نورستان می گوید: حافظ محمد اغا حکیم والی این ولایت با توجه به وضعیت اقتصادی باشندگان نورستان از حکومت مرکزی خواستار فراهم نمودن زمینه اشتغال گردید.

به گفته موصوف حکومت مرکزی در قدم نخست مقدار دوصد و نود و پنج میتریک تن گندم کمکی را به این ولایت فرستاد تا برنامه کار در بدل غذا راه اندازی گردد.

سخنگوی والی نورستان افزود: در بدل این گندم که به هر یک از کارگران روازنه ده کیلو داده خواهد شد، برای یک هزار تن به مدت دو ماه زمینه کار کردن فراهم گردید. 

آغاز برنامه کار در بدل غذا از سوی وزارت زراعت در ولایت بدخشان

کلیدواژه