سنبله 06, 1401 12:46 Asia/Kabul

جنگ های 20 ساله افغانستان هزاران خانواده را در کشور بی خانه کرده و شکل گرفتن دولت جدید نیز دردی از این آوارگان درمان نکرده است.

همکارم سمیع خاوری در تخار به سراغ برخی از این آوارگان رفته و پای درد دلهای آنها نشسته است:

نگرانی از وضعیت دشوار آوارگان در ولسوالی بلخاب

کلیدواژه