سنبله 30, 1401 08:45 Asia/Kabul

کار بازسازی چهار کانال آبیاری در ساحات مختلف شهر تالقان آغاز شده است.

به گزارش عب السمیع خاوری خبرنگار رادیو دری، کار باز سازی چهار کانال آبیاری طی همایشی با حضور صبغت الله قانع رئیس حوزه دریائی، رئیس اقتصاد، رئیس عدلیه، و مشاور تخنیکی اداره حوزه دریایی ،نماینده انجمن های استفاده کنندگان آب و متنفذین در شهر تالقان افتتاح شد.
هزینه مجموعه این چهار کانال در حدود ۵۵ میلیون افغانی بوده که برای  شش هزار نفر از باشندگان تخار در ساخت و ساز آن نیز زمینه کار مساعد شده است.
صبغت الله قانع رئیس حوزه دریایی تخار می‌گوید:
با تکمیل و بهره برداری پروژه های متذکره ۵۴۹۳ هکتار زمین با آب متداوم وصل شده و زمینه افزایش حاصلات زراعتی و مصونیت غذایی نیز فراهم می‌ شود.
 قانع می افزاید با اتمام کار این کانال ها در حدود  ده هزار مترمکعب آب باران و چشمه در محل ذخیره می‌شود که این امر کمک بسزایی در توسعه ساحات زراعتی، سرسبزی، و تقویه آبهای زیر زمینی و پایداری محیط زیست می‌ کند.
این پروژه های متذکره به کمک مالی دفتر جی آی زید آلمان، تمویل و توسط انجمن های استفاده کنندگان آب در ساحه تطبیق می گردد.

درخواست باشندگان مزارشریف برای بازسازی طرحهای ناتمام در شهر

کلیدواژه