میزان 03, 1401 12:50 Asia/Kabul

کمیته جهانی صلیب سرخ می گوید: بیش از نیمی از مردم افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.

به گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان در توئیتی می گوید؛ در حال حاضر ۲۴٫۴ میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند و برای جلوگیری از وخیم ترشدن وضعیت، دولت ها و سازمان های توسعوی باید راهی را برای برگشت شان به افغانستان پیدا کنند و پشتیبانی شان را از سرگیرند.

واما آگاهان این کمک ها را راه حل بحران افغانستان نمی دانند و تاکید بر ایجاد زمینه کار در افغانستان دارند.

هشدار صلیب سرخ در خصوص بحران انسانی در افغانستان

کلیدواژه