عقرب 23, 1396 12:59 Asia/Kabul

مقامات،مردم و علمای ولایت بدخشان ضمن ابراز همدردی با مردم ایران در حادثه مصیبت بار زلزله در غرب ایران، خود را در غم بازماندگان این حادثه شریک میدانند.

جزئیات این خبر در گزارش همکارمان جعفر طیار موجود است.