دلو 11, 1396 11:01 Asia/Kabul

دولت افغانستان بر نابودی گروههای ترویستی و نیروهای آنان تاکید میکند. دولت افغانستان یکی از راههای حل موجود این مساله را اجرای سریع حکم اعدام برای فعالان و نیروهای گروههای تروریستی میداند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان قریشی موجود است.