حمل 04, 1397 17:59 Asia/Kabul

والی جدید بلخ در آغاز سال نو برای مردم افغان صلح،امنیت وآساش آرزو کرد و مردم را به برادری و دوستی دعوت کرد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارمان حیدری موجود است.