میزان 17, 1397 09:31 Asia/Kabul
  •  درخواست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رای گیری با سامانه بیومتریک

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد، تنها آرایی را که در سامانه بیومتریک (سامانه تشخیص هویت) ثبت شود،معتبر می داند.

به گزارش شبکه آرتی ای افغانستان،کمیسیون مستقل انتخابات این کشور روز دوشنبه اعلام کرد، برای رای گیری انتخابات پارلمانی که از28 میزان در افغانستان برگزارمی شود از سامانه بیومتریک (سامانه تشخیص هویت) استفاده می شود.
این کمیسیون اعلام کرد، تنها آرای ثبت شده درسامانه بیومتریک دارای اعتبار خواهد بود وهر آرایی غیر از این در سامانه ثبت شود،مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و شمارش نخواهد شد.

پیش ازاین مقرر شده بود انتخابات پارلمانی افغانستان بدون استفاده ازسامانه بیومتریک برگزارشود اما فشاراحزاب سیاسی باعث شد تا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمینه استفاده از سامانه بیومتریک (سامانه تشخیص هویت)را درانتخابات پارلمانی این کشور فراهم کند.