ثور 04, 1400 13:30 Asia/Kabul

امریکا بیش از نیم قرن است که دست از خصومت ورزی با ایران برنداشته است.تاریخ ایران شاهدی بر این مدعاست . مستندات بسیاری نشان می دهد که امریکا سال های زیادی است که کینه عمیقی نسبت به ایران دارد و سیاست براندازی را همچنان به عنوان راهبردی ثابت حفظ کرده است. طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد، مداخله نظامی در طبس از جمله این موارد است.

کلیدواژه