ثور 22, 1400 10:55 Asia/Kabul
  • مسبب اصلی حوادث افغانستان با مداخله گران است
    مسبب اصلی حوادث افغانستان با مداخله گران است

رئیس جمهوری ایران در جلسه هیات دولت با اشاره به کشتار دختران بی گناه در افغانستان گفت: حادثه افغانستان بسیار دلخراش بود و البته باید گفت: جنایت اصلی برعهده کسانی است که درافغانستان مداخله کردند.

به گزارش رادیودری، روحانی درجلسه هیات دولت با اشاره به کشتار دختران بی گناه در افغانستان گفت: حادثه افغانستان بسیار دلخراش بود و البته باید گفت: جنایت اصلی برعهده کسانی است که درافغانستان مداخله کردند.

کلیدواژه