سرطان 08, 1401 10:44 Asia/Kabul
  • سرطان لوزالمعده و رابطه آن با گروه خونی
    سرطان لوزالمعده و رابطه آن با گروه خونی

تعدادی از محققان در مطالعه‌ای تازه پی برده اند که بین برخی موارد ابتلا به سرطان لوزالمعده و گروه خونی رابطه وجود دارد.

به گزارش رادیو دری، این مطالعه که در مجله موسسه ملی سرطان آمریکا منتشر شده است، نشان داد که احتمال ابتلا به سرطان لوزالمعده در افراد دارای گروه خونی ۱ کمتر از سایرین است. در مقایسه بین گروه‌های خونی، خطر ابتلا به این نوع سرطان در افراد دارای گروه خونی دو ۳۲ درصد، گروه خونی سوم تا ۷۲ درصد و در گروه خونی چهارم ۵۱ درصد افزایش می‌یابد.

محققان می‌گویند در مقایسه با گروه خونی A، گروه خونی B با کاهش آماری معنی داری در خطر ابتلا به انواع سرطان همراه بوده و هر دو نوع B و AB به ترتیب با کاهش خطر ابتلا به سرطان دستگاه گوارش و روده بزرگ مرتبط هستند.

بر اساس یافته‌ها، گروه خونی B با خطر کمتر سرطان معده و مثانه نیز مرتبط است.

نویسندگان مطالعه تاکید کرده اند که با این حال این نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم بین گروه خونی و خطر ابتلا به سرطان نیست. علاوه بر این، در مطالعات دیگر، دانشمندان به نتایج بسیار خوبی در مورد گروه خونی سوم در رابطه با انواع مختلف تومور‌ها رسیده اند.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷، مطالعه‌ای در مجله PLOS منتشر شد که نشان می‌داد افراد دارای گروه خونی ۳ کمتر به سرطان معده و گروه چهارم کمتر در معرض سرطان مثانه و تومور‌های روده بزرگ مبتلا می‌شوند.

در عین حال، افراد با گروه خونی نادر اغلب در معرض خطر ابتلا به سرطان کبد هستند.

این گروه‌های خونی بیشتر در معرض سکته هستند!

کلیدواژه