عقرب 09, 1396 09:49 Asia/Kabul
  • تیم کریکت بوست با تفاوت ۷۳ دوش از سد تیم مس عینک گذشت

تیم کریکت بوست در پنجمین دیدار رقابت های فرست کلاس احمد شاه ابدالی، توانست با تفاوت ۷۳ دوش، تیم مس عینک را شکست بدهد.

در این دیدار در نوبت نخست، بازی را در بخش بیتنگ بازیکنان تیم بوست آغاز کرد و توانستند با از دست دادن تمامی بازیکنان خود ۲۸۱دوش را به سود تیم خود انجام دهند.

در بخش بیتنگ برای تیم بوست، کریم صادق خوب درخشید و توانست ۱۱۴دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل، در بخش بالینگ برای تیم مس عینک، ضیاالرحمان اکبر خوب درخشید و توانست پنج بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کند.

بازیکنان تیم مس عینک در نوبت نخست بیتنگ خود توانستند با از دست دادن تمامی بازیکنان ۲۴۷دوش را به دست بیاورد که در بخش بیتنگ برای تیم مس عینک، فضل زازی خوب درخشید و توانست ۶۴ دوش را به سود تیم خود انجام دهد. به همین ترتیب، در بخش بالینک برای تیم بوست، کریم صادق و محمد عالم خوب درخشیدند و هرکدام توانستند سه و چهار بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نمایند.

بازیکنان تیم مس عینک در نوبت دوم بیتنگ خود توانستند با از دست دادن تمامی بازیکنان خود ۲۶۳دوش را انجام دهند که در بخش بیتنگ برای تیم مس عینک سمیع آغا خوب درخشید و توانست ۷۵ دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالینک برای تیم مس عینک، ناصر توتاخیل خوب درخشد و توانست پنج بازیکن حریف را ازمیدان بازی بیرون کند.

در مقابل، بازیکنان تیم مس عینک نتوانستند در نوبت دوم بیتنک خود هدف داده شده دو بخش بیتنگ بست را برآورده سازد و بازی را با تفاوت ۷۳دوش به تیم بوست واگذار کرد.

 بازیکنان تیم مس عینک توانستند در نوبت دوم بیتنگ خود با از دست  دادن تمامی بازیکنان خود ۲۴۴دوش را انجام دهند که در بخش بیتنگ برای تیم مس عنیک، رحیم منگل خوب درخشید و توانست ۶۸ دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالینک برای تیم بوست، محمد عالم بار دیگر خوب درخشید و توانست هفت بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید.