جوزا 16, 1398 18:13 Asia/Kabul

بزکشی، یکی از ورزش‌های سنتی و ملی پرطرفدار مردم افغانستان می‌باشد که بیش از هزار سال قدمت دارد.

همکارمان یزدانی و گزارش این خبر از کابل :

کلیدواژه