• واکسن کرونا روی افراد مسن جواب داد

    میزان 10, 1399 11:53

    نتایج آزمایش فاز اولیه واکسن کرونای شرکت داروسازی مادرنا در افراد مسن نشان داد این واکسن منجر به تولید آنتی‌بادی شده و ایمنی لازم را ایجاد کرده است.