• سندروم دست بی قرار چیست؟

    حمل 11, 1399 14:05

    سریال طنز پایتخت که این شبها از شبکه یک صدا و سیمای ایران پخش می شود با بازگشت بازیگر نقش بهبود حالا پای سندروم دست را به سریال کشانده است. اما این سندروم چیست که در این سریال دستمایه طنز قرار گرفته است.