حمل 09, 1399 10:36 Asia/Kabul

دولت افغانستان به‌منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این کشور، شهر کابل را به‌مدت 3 هفته تعطیل کرد.در این مدت تمامی ادارات نیز تعطیل هستند. گزارش تکمیلی از همکارمان آقای قریشی

کلیدواژه