جوزا 07, 1399 17:11 Asia/Kabul

موج سواری رسانه های فرصت طلب و مغرض امپریالیسم که نیکی روابط دو کشور همسایه ی ایران و افغانستان را بر نمی تابند همواره دنبال سوژه سازی و سوژه یابی است تا پر و بال هد و دروغ ببافت و موج ایجاد کنی . چیزی که با صبوری ، هوشیاری و کشف واقعیات در دو سوی مرز خنثی می شود

تگ

کامنت