سرطان 14, 1400 14:42 Asia/Kabul
  • مسابقات چوگان در ایران
    مسابقات چوگان در ایران

چوگان از ورزش‎های کهن ایرانی است که امروز به ورزشی جهانی تبدیل شده است؛ نام چوگان از نام چوبی که در آن استفاده می‌شود، گرفته شده‌ است.یونسکو دسامبر 2017، چوگان را در فهرست آثار میراث جهانی بنام ایران ثبت کرد.

کلیدواژه