سنبله 03, 1400 15:29 Asia/Kabul

کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان گفت: میان طالبان بر سر نظام سیاسی افغانستان اختلاف وجود دارد، شورای پیشاور یا همان شبکه حقانی به دنبال انحصار قدرت است ولی شورای کویته تلاش می کند برای رقابت های قومی و مذهبی در درون جامعه افغانستان یک راه حل پیدا کند.

پیر محمد ملازهی کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان گفت: بر خلاف آن چیزی که تصور می شود طالبان یک گروه یک دست ایدولوژیک نیست و دو دیدگاه کاملا متفاوت در میان آن ها وجود دارد. یک بخش از طالبان که همان شبکه حقانی یا همان شورای پیشاور است نگاه ایدئولوژیک به مسایل دارد ولی گروه دیگر که همان شورای کویته است نگاه واقع بینانه تری به مسائل دارد و تلاش می کند برای رقابت های قومی و مذهبی در درون جامعه افغانستان یک راه حل پیدا کند.

وی افزود: این دو نگاهی که در درون طالبان وجود دارد به نظر می آید که مقداری میان طالبان اختلاف ایجاد کرده و برخورد های اخیر از طرف دو گروه با مردم در روزهای اخیر نشان می دهد که این دو گروه دارای دو خط فکری هستند وبر سر نوع حکومت یا احیای امارت اسلامی به شکل کامل و یا تعدیل شده، اختلاف پیدا کرده اند.

این آگاه امور افغانستان اظهار داشت: با توجه به مجموع واقعیت هایی که وجود دارد شاید شبکه حقانی هم قدری تعدیل شود چون افغانستان الان به شدت نیازمند این است که مورد شناسایی جهانی، منطقه ای و همسایگان خود واقع شود و به کمک های اقتصادی دنیا نیازمند است.

وی تصریح کرد: هر چند که شبکه حقانی یک گروه ایدولوژیک با اندیشه های افراطی است و می خواهد که براساس برداشت خود از احکام اسلامی جلو می رود برود و کاری هم ندارد که پیامدش چی خواهد بود.

ملازهی بیان داشت: البته طالبان از این ظرفیت برخوردارند که بتوانند به نوعی اختلافات خود را حل کنن و برای ساختار قدرت در آینده افغانستان یک هماهنگی ایجاد کنند.

وی یادآور شد: اگر طالبان دست به انحصارگرایی بزنند این خطر وجود دارد که مردم در مقابل طالب دست به مقاومت بزنند و آن چیزی که اکنون در دره پنجشیر شکل گرفته گسترش پیدا کند.

این آگاه امور منظقه اظهار داشت: طالبان اگر به دنبال انحصار قدرت بروند، آن طوری که شبکه حقانی مدنظر آن است درگیر جنگ داخلی خواهند شد و دیر یا زود اتفاقاتی خواهد افتاد که طالبان را تحت فشار قرار خواهد داد.

پیرمحمد ملازهی یادآور شد: واقعیت های موجود افغانستان پیش روی طالبان است و به نظر می آید طالبان اگر آبرومندانه رفتار کنند باید تا مقدار زیادی سیاست های خودشان را تعدیل کنند و شراکت در قدرت را با دیگران بپذیرند هرچند که قدرت اصلی در دست خود آن ها خواهد بود ولی اگر شراکت را برای دیگران بپذیرند به نظر می رسد که موفق خواهند بود ولی  اگر این کار را نکنند و بر گردند به امارت اسلامی در همان چهارچوب ذهنیت ایدولوژیکی که دارند به یقین مجددا با شکست مواجه می شوند و دنیا هم این ها را نمی پذیرد.

کلیدواژه