سنبله 21, 1400 19:13 Asia/Kabul
  • اعتراضات شهروندان افغان علیه طالبان و پاکستان در شهر هامبورگ آلمان
    اعتراضات شهروندان افغان علیه طالبان و پاکستان در شهر هامبورگ آلمان