سنبله 30, 1400 18:54 Asia/Kabul
  • پایگاه بگرام در دست طالبان
    پایگاه بگرام در دست طالبان

پایگاه بگرام که در دو دهه گذشته مقر اصلی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بوده اکنون و پس از تخلیه در دست نیروهای طالبان است.

به گزارش رادیو دری پایگاه بگرام که در دو دهه گذشته مقر اصلی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بوده و در سفرهای روسای جمهوری آمریکا به افغانستان محل استقرار آنها بوده است، اکنون و پس از تخلیه در دست نیروهای طالبان است.

طالبان واگذاری پایگاه هوایی بگرام به چین را رد کرد

کلیدواژه