جوزا 07, 1401 14:20 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان تاکید کرد: کشورهای منطقه باید طالبان را به ایجاد یک دولت فراگیر و ایجاد آرامش در جامعه افغانستان وادار کنند.

سید انور موسوی در گفت و گو با بخش خبر رادیو دری با اشاره به برگزاری چهارمین نشست امنیت منطقه ای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت: کشورهای منطقه و همسایه در این نشست ها در مورد امنیت افغانستان ابراز نگرانی و بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر تاکید می کنند اما در کنار این باید طالبان را وادار به تشکیل چنین دولتی با حضور نمایندگان تمام مردم و نیز ایجاد ثبات و آرامش در جامعه کنند.

وی افزود: از زمانی که طالبان قدرت را در اختیار گرفته اند، نتوانسته اند یک دولت مرکزی برخاسته از آراء تمام اتباع ساکن در افغانستان تشکیل دهند که این باعث نگرانی شده است. این نگرانی هم به خاطر ترویج افکار و اندیشه های افراطی است و هم به لحاظ رشد گروه های تروریستی و ایجاد ناامنی است ضمن اینکه مساله قاچاق مواد مخدر از افغانستان هم مطرح است.

به گفته این کارشناس سیاسی زمانی که در افغانستان یک قدرت مرکزی متعادل وجود نداشته باشد، ممکن است آسیب هایی هم به همسایگان برسد، چنین نشست هایی فرصتی را فراهم می کند که کشورهای همسایه افغانستان نگرانی های خود را به طالبان اعلام کنند و اینکه این نگرانی ها باید جدی گرفته شود و هرچه زود تر یک دولت متعادل برخاسته از آراء تمام مردم افغانستان تشکیل شود.

موسوی عنوان کرد: زمانی که در افغانستان یک دولت فراگیر با حضور نمایندگان تمام اقوام و گروه ها تشکیل شود، نگرانی های کشورهای همسایه و منطقه هم رفع می شود، قدرت حاکم در افغانستان در حال حاضر نماینده تمام اقوام و افکار مردم این کشور نیست، کشورهای همسایه و منطقه هم از یکجانبه گرایی، رشد افکار افراطی و فعال شدن گروه های تروریستی در افغانستان نگران هستند.

وی اضافه کرد: البته ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان از سوی کشورهای همسایه و منطقه به تنهایی چاره ساز نیست و ضروری است که راهکارهایی اعلام شود و طالبان را از طریق ابزارهای سیاسی و اقتصادی وادار کنند یک دولت فراگیر تشکیل دهند، مردم افغانستان هم باید در آرامش باشند و نگرانی و اضطراب از جامعه این کشور برداشته شود.

 

کلیدواژه