سرطان 12, 1401 16:48 Asia/Kabul

کارشناس سیاسی افغان گفت: به نظر نمی رسد دنیا بتواند با سیاستی که حکومت موقت طالبان در برخورد با مسایل در پیش گرفته، کنار بیاید.

محمد حسین فیاض در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: حکومت موقت طالبان از یکسو از خشونت و برخوردهای سرکوبگرانه صحبت می کند و از سوی دیگر درخواست به رسمیت شناختن خود را مطرح می کند که این رفتارها باهم سازگاری ندارد و جهان نمی تواند با چنین شیوه ای کنار بیاید.

وی با بیان اینکه نشست علمایی طالبان با صدور قطعنامه ای به پایان رسید و در آن گفته شد که علمای شرکت کننده با رهبر طالبان بیعت کرده اند، عنوان کرد: با این برنامه ای که طالبان در پیش گرفتند و انجام دادند هیچ تغییری در وضعیت سیاسی، اجتماعی و آموزشی در افغانستان به وجود نمی آید زیرا در این نشست در مورد آموزش زنان و بازگشایی مدارس دخترانه مسدود مانده و حضور زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی صحبتی نشد.

این کارشناس سیاسی یاد آور شد: رهبر طالبان هم به صراحت اعلام کرد که زره ای از مواضع خود عقب نشینی نمی کند حتی اگر علیه طالبان از بمب اتم استفاده شود. بنابراین پیامد این نشست به نوعی تیز شدن تیغ طالبان برای سرکوب مخالفان است به این معنی که هر کس صدای مخالفتی در برابر آنان بلند کند به حکم شریعت او را به عنوان یاغی و باغی به شدت سرکوب می کنند، پس در نتیجه این نشست شاهد بهبودی در وضعیت افغانستان نخواهیم بود.

به گفته فیاض در این نشست نمایندگان اقشار مختلف جامعه افغانستان اعم از زنان حضور نداشتند و شرکت کنندگان هم از سوی حکومت طالبان انتخاب شده بودند که به هیچ عنوان نمی توانند نمایندگان مردم باشند. هر حکومتی هم که مردمی نبوده و با انتخاب مردم بر سر کار نیامده باشد مشروعیت ندارد به ویژه اینکه نمایندگان زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه و نیز نمایندگان رسانه ها، فعالان مدنی و دیگر اقشار جامعه در این نشست حضور نداشتند.

این کارشناس سیاسی گفت: در قطعنامه نشست از جامعه جهانی درخواست شده که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند اما به نظر نمی رسد دنیا بتواند با اقدامات طالبان کنار بیاید زیرا این حکومت از یکسو از خشونت و برخوردهای سرکوبگرانه صحبت می کند و از سوی دیگر خواستار به رسمیت شناختن خود است.

وی اضافه کرد: به این ترتیب اکنون دنیا در معرض انتخاب قرار گرفته است که آیا بر مواضع قبلی خود مبنی بر حمایت از دمکراسی، زنان، اقلیت های قومی و مذهبی استوار باشد یا از حکومت سرکوبگر طالبان حمایت کند.

 

کلیدواژه