سنبله 01, 1401 13:40 Asia/Kabul
  • مردم افغانستان تاوان دو دهه اشغالگری آمریکا را می‌دهند

دو دهه اشغالگری آمریکا در افغانستان موجب نابودی زیرساخت های افغانستان، تخریب اراضی کشاورزی، فقیر شدن مردم، ناامنی، بیکاری فزاینده و نداشتن آینده روشن برای جوانان و مهاجرت از افغانستان شده است.

کلیدواژه